Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „Wikar” w Wiciu

 

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 

 1. Właścicielem Obiektów Turystycznych  są  firmy Ralex i Ermar. Obiekty znajdują się w Wiciu, przy ulicy Wiciowej 13D.
 2. Klienci korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 4. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godz. 15:00, prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku. W momencie zajmowania i opuszczania domku spisywany jest stan licznika energii elektrycznej. Klient ponosi opłatę za jej zużycie w kwocie 1 zł za każdą zużytą kwh w dniu wyjazdu.
 5. Klienci naszych obiektów zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 6. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu, jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz.10:00 w dniu wyjazdu.
 8. Rezerwując domek, gość określa czas swego pobytu. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w momencie rezerwacji jest możliwe, pod warunkiem że domek nie jest już zarezerwowany.
 9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez właściciela. Parking jest oświetlony, bezpłatny, niestrzeżony, zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 10. Nie akceptujemy zwierząt.
 11. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w domku mienie klienta.
 12. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 22:00 -7:00 od poniedziałku do piątku, a w soboty i niedziele w godz. 0.00 – 08.00.
 13. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy do domku) na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.
 15. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu domku, po wcześniejszej konsultacji z najemcami, zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 16. W momencie przekazania przez właściciela klucza do domku stają się Państwo jego gospodarzami, do Państwa należy dbanie o jego czystość.
 17. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji
 18. W domku znajduje się pościel na jeden okres wynajmu, a także artykuły pierwszej potrzeby na początkowy okres pobytu, w większą ilość klient powinien zaopatrzyć się we własnym zakresie. Nie zapewnimy ręczników.
 19. Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez właściciela.
 20. Domki są zawsze posprzątane i takie należy pozostawić po swoim pobycie. Wszelkie śmieci wyrzucamy we własnym zakresie.
 21. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić właścicielowi w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 22. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia domku prosimy  Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg  kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 23. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 24. Wewnątrz domków obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 25. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu w terminie 3 dni roboczych od rezerwacji telefonicznej. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 26. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 27. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 45 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
 28. Z placu zabaw mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zameldowane, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie placu zabaw.
 29. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych.
 30. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 31. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 32. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 33. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na linku w ogłoszeniach, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych,  na tablicy informacyjnej.
 34. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
 35. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 

 

 

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i obowiązuje od dnia

1 maja 2017.